Các quy chuẩn về nước sạch

Trang chủ » Quy chuẩn » Các quy chuẩn về nước sạch


Notice: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/pwqctfslhosting/public_html/asagroup.vn/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 1285
Các quy chuẩn về khí sạch Các quy chuẩn về nước sạch Quy chuẩn về môi trường

Các quy chuẩn về nước sạch

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm) QCVN 09-MTBTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau QCVN 09-MTBTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt file-sample_100kB
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sample
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sample
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt sample